За нас

ЩО Е ТО СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ?

Според Закона за висшето образование Студентски съвет е органът за защита на общите интереси на обучаващите се в университета. Неговите членове са представители в Общото събрание на висшето училище и мандатът им е две години. 


Финансирането му е от висшето училище, а средствата се използват за провеждане на културна, спортна, научна, творческа и международна дейност.

 

Студентски съвет има право да: 

Организира избора за свои представители в ръководните органи на висшето училище.
Прави предложение за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини.
Прави предложения за покана на външни преподаватели.
Организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техни трудове.
Създава и управлява свои организационни звена при необходимост.
Установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите.
Изразява мнение и прави предложения за развитието на спортната дейност.
Участва в управлението на студентските общежития.
Участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и помощите на студентите.
Участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и академичния състав във висшето училище.

 

Нагоре