Комисия по стипендиите

Комисия по Стипендиите

Дейността по кандидатстване, обработка и верификация на данните и класиране на студентите за стипендии се извършва от Комисия по стипендиите, назначавана всяка година със заповед от Ректора на УАСГ. Комисията се председателства от заместник-ректора по учебна дейност, качество и акредитация. Членове са представители на студентите, служители и преподаватели от УАСГ.

Стипендии по Постановление №90 на МС

При кандидатстване за стипендии по Постановление № 90 от 26.05.2000 г. на Министерски съвет всеки семестър със заповед на Ректора се определя заделената сума за стипендии, сроковете и графика за кандидатстване и класиране. Комисията актуализира и приема „Условия и ред за предоставяне на стипендии“. Кандидатстването за стипендии става on-line на сайта на УАСГ. Попълненият формуляр се въвежда в базата данни и се разпечатва в два екземпляра.

 

След подаване на необходимите документи на сайта на университета се публикуват:

                                                                                                      

Нагоре