Избори

Членовете на Студентски съвет се избират за мандат от 2 години с право да бъдат преизбрани за още един. Всички редовни студенти и докторанти могат да се кандидатират и да гласуват за представители на своя факултет при провеждането на избори. Различните факултети имат различен брой представители в Студентски съвет, което се дължи на пропорционалното разпределение спрямо броя студенти в различните факултети. Студентски съвет провежда пълни избори на всеки две години, а при предсрочно напускане на член на Студентски съвет се провеждат частнични избори за попълване на квотата.

Специално избрана от Студентски съвет изборна комисия, чиито членове не могат да бъдат участници в изборите, провежда информационна кампания за подаване на документи и провеждане на гласуване спрямо определените в Правилника за устройство и дейност на Студентски съвет при УАСГ.

 

Следващите пълни избори предстои да се състоят през месец ноември 2020г.

Нагоре